រីករាយជាមួយ Promotion ដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរខាងមុខនេះគឺការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 50% !

រីករាយជាមួយ Promotion ដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរខាងមុខនេះគឺការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 50% ! ចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី 28 ខែមេសា ឆ្នាំ 2018 ចឹងចាំអីទៀតមកទទួលយកការបញ្ចុះតម្លៃដ៏អស្ចារ្យនេះទាំងអស់គ្នា។


Enjoy our hot promotion SALE UP TO 50%! This promotion valid from 1th April till 28 April 2018, Please come to Clarks store at ground floor, AEON MALL. On selected Item

Schedule 01/04/2018 (Sun.) - 28/04/2018 (Sat.)
Clarks
Ground Floor [049] / Shoes

02/04/2018 updated


Character size
S
M
L
Magazine 11th
Magazine 11th
2nd mall project
2nd mall project
Floor Guide
Floor Guide
Leasing inquiry
Leasing inquiry
Common area information
Common area information
access
access
parking
parking
job opportunities
job opportunities
aeon
aeon
aeon credit
aeon credit
LINE
LINE
cinema
cinema
bar