មកដល់ហើយ បញ្ចុះតម្លៃ៥០% ពី Domino's Pizza

*** មកដល់ហើយ​ បញ្ចុះតម្លៃ​៥០% ****


សំរាប់ភីហ្សាខ្នាតកណ្តាលនិងខ្នាតធំគ្រប់រសជាតិ។


ទំនាក់ទំនងកុម្ម៉ង់ឥលូវនេះតាមរយះ​លេខ


ü 1-08​​ 00​ 20 20


ឬចូលទៅកាន់ Link ខាងក្រោមនេះ


http://onelink.to/dominospizza


#DominospizzaCambodia#MegaWeek

Domino's Pizza
Ground Floor [18002020]

09/02/2018 updated


Character size
S
M
L
2nd mall project
2nd mall project
Floor Guide
Floor Guide
Leasing inquiry
Leasing inquiry
Common area information
Common area information
access
access
parking
parking
job opportunities
job opportunities
aeon
aeon
aeon credit
aeon credit
LINE
LINE
cinema
cinema
bar