រសជាតិដ៏អស្ចារ្យនិងតម្លៃដ៏អស្ចារ្យ!

រសជាតិដ៏អស្ចារ្យនិងតម្លៃដ៏អស្ចារ្យ!
សូមរីករាយជាមួយកាហ្វេ ស្រស់ និងរសជាតិដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ពី គ្រីសស្ពី គ្រីមក្នុងតម្លៃត្រឹមតែ 1.99 ដុល្លារប៉ុណ្ណោះ។ សូមអញ្ជើញមកជាមួយក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តភក្តិរបស់អ្នក ហើយញ៉ាំកាហ្វេរបស់យើងជាមួយនឹងនំដូណាត់ដ៏ឆ្ងាញ់ដែលជាដៃគូមិនអាចខ្វះបាន។ សេវាដឹកជូនដល់ផ្ទះ 023-880 880Same Great Taste and a Great Price!
Enjoy the fresh, aromatic and great tasting coffee from Krispy Kreme at a very attractive price 1.99$ only. We make our coffee with imported fresh milk and freshly brewed espresso shot, giving you a memorable coffee experience. Come with your family and friends and sip our coffee with a bite of our delicious doughnuts. For deliveries, call our delivery hotline 023-880 880.

krispy kreme

08/10/2017 updated


Character size
S
M
L
2nd mall project
2nd mall project
Floor Guide
Floor Guide
Leasing inquiry
Leasing inquiry
Common area information
Common area information
access
access
parking
parking
job opportunities
job opportunities
aeon
aeon
aeon credit
aeon credit
LINE
LINE
cinema
cinema
bar